ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έξι οργανισμοί από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μία διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά θέματα  /ενότητες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση.

Στην αρχή, οι εταίροι με την ενεργό συμμετοχή μελών οικογενειών που έχουν παιδιά με νοητική υστέρηση προσδιόρισαν τα κύρια θέματα που πρέπει να περιληφθούν / αναπτυχθούν.

Εκπονήθηκε μία μελέτη Διερεύνησης Αναγκών για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο των ενοτήτων ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γονέων, παρέχοντας σύγχρονα πληροφορίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του περιεχομένου και στον προσδιορισμό των απαιτήσεων της κατάρτισης. Η μελέτη απαρτίζεται από δύο μέρη: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και μια πιλοτική έρευνα μικρής κλίμακας -όπου με χρήση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου διερευνήθηκαν οι πραγματικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των γονέων.

Ταυτόχρονα διοργανώθηκε ένας Κύκλος Κατάρτισης, όπου επαγγελματίες από όλους τους εταίρους απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις -θεωρητικές και τεχνικές, καθώς και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης του ELPIDA δημιουργώντας κατάλληλο ψηφιακό υλικό.

Έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα της μελέτης Διερεύνησης Αναγκών και την γνώση που αποκτήθηκε μέσα από τον κύκλο Κατάρτισης, πέντε από τους εταίρους του ELPIDA ανέπτυξαν ενότητες στον τομέα ειδικότητας τους, και ο έκτος -το ΙΤΕ-, ανέπτυξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όλες οι ενότητες μεταφράστηκαν στα Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Νορβηγικά και Πορτογαλικά. Η πλατφόρμα είναι δωρεάν και γονείς από αρκετές χώρες τις Ευρώπης ενημερώθηκαν σχετικά με αυτήν σε ομαδικές συναντήσεις, τους δόθηκαν οδηγίες για τη χρήση της και κλήθηκαν να ολοκληρώσουν την/τις ενότητα/τες του παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι' αυτούς.

Για να μπορεί να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και η επίδραση του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας των ενοτήτων που προσφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σχεδιάστηκαν ειδικά ερωτηματολόγια που όλοι οι χρήστες/γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν διαδικτυακά πριν την παρακολούθηση της ενότητας και μετά την ολοκλήρωσή της.

Όλα τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στην Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση του έργου ELPIDA που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2019 στις Βρυξέλλες.