Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η πλειοψηφία των προσεγγίσεων που στοχεύουν σε ζητήματα νοητικής υστέρησης (ΝΥ) επικεντρώνεται είτε σε άτομα με νοητική υστέρηση (ΑΜΝΥ / PWID) είτε σε επαγγελματίες σε μία απόπειρα να τους εφοδιάσει με κατάλληλες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές στρατηγικές. Η ανάγκη να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στους γονείς και να αποκτούν ικανότητες με σκοπό να στηρίξουν καλύτερα τα παιδιά τους με νοητική υστέρηση είναι συχνά παραμελημένη. Οι γονείς, ωστόσο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην στήριξη των παιδιών τους ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας και να έχουν καλή ποιότητα ζωής.

Το έργο ELPIDA στόχο είχε την παροχή απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσης στα μέλη οικογενειών και στους γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση με σκοπό να αισθανθούν περισσότερο ικανοί και γεμάτοι αυτοπεποίθηση ώστε να παρέχουν στήριξη και εμψύχωση στα παιδιά όλων των ηλικιών με ΝΥ.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το ELPIDA ανέπτυξε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ελεύθερης χρήσης, η οποία περιέχει έξι διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες και παρέχει περισσότερη εκπαίδευση, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και/ή αλλαγή συμπεριφοράς σε σημαντικούς τομείς που έχουν εντοπιστεί με την ενεργό συμμετοχή μελών οικογενειών ΑΜΝΥ. Αυτά τα θέματα/τομείς είναι: Ανθρώπινα δικαιώματα, Επικοινωνία, Μετάβαση στην ενήλικη ζωή, Διαχείριση άγχους, Γήρας, και Σεξουαλική υγεία.

Το εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο σε εφτά γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Νορβηγικά και Πορτογαλικά), προσφέρει την ευχέρεια της εξ' αποστάσεως μάθησης.

Οι εταίροι του έργου πιστεύουν ότι η γνώση που θα αποκτηθεί μέσα από αυτήν την εκπαιδευτική πλατφόρμα θα έχει θετική επίδραση σε ανθρώπους με νοητική υστέρηση και θα συνεισφέρει σε μία καλύτερη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, κοινωνική ενσωμάτωση, και καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα.

Το ELPIDA είχε στόχο επίσης την δημιουργία μίας μεγάλης ομάδας καλά πληροφορούμενων και επαρκώς εφοδιασμένων συμμετεχόντων, που θα αισθάνονται επαρκείς να στηρίξουν τις ανάγκες του μέλους της οικογένειας τους με νοητική υστέρηση. Επιπλέον το έργο στόχευε στην δημιουργία μίας ενεργούς Κοινότητας Πρακτικής όπου θα ανταλλάσσονται υψηλής ποιότητας γνώσεις.