ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ευρήματα της Μελέτης Διερεύνησης Αναγκών

parent of child with disability

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση γονέων ατόμων με νοητική αναπηρία (AMNY), σχεδιάστηκε και διεξήχθη πιλοτική μελέτη. Η μελέτη αποσκοπούσε στην διερεύνηση της ανάγκης και του ενδιαφέροντος των γονέων για θέματα που αφορούν άτομα με νοητική αναπηρία. Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώθηκε σε θέματα γύρω από την Επικοινωνία, τη Διαχείριση του άγχους, τη Μετάβαση στην ενηλικίωση, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, τις Σεξουαλικές / προσωπικές σχέσεις και το Γήρας.

Η μελέτη έχει δύο μέρη:

  1. Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που εξετάζει το εθνικό πλαίσιο των χωρών εταίρων καθώς και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο
  2. Την συγκέντρωση πάνω από 150 ερωτηματολογίων από τους γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι γονείς ΑΜΝΥ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική μάθηση και ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για τέτοιου είδους δυνατότητες. Επιπλέον, οι γονείς θα ήθελαν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες / κατάρτιση σε αυτά τα θέματα και να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του περιεχομένου των ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Η πλήρης έκθεση της μελέτης και τα ευρήματά της είναι διαθέσιμα εδώ