IO1: δυο ερευνητικες μελετες

Το πρώτο αποτέλεσμα του ELPIDA αποτελείται από:

Μελέτη Διερεύνησης Αναγκών (Μέρος A του Πνευματικού Προϊόντος ΙΟ1): Η μελέτη αποσκοπούσε στην εκτίμηση της ανάγκης και του ενδιαφέροντος των γονέων για θέματα που αφορούν άτομα με νοητική υστέρηση. Σκοπός της είναι να δοθούν στοιχεία και να καθοδηγήσει το περιεχόμενο των ενοτήτων (διερευνώντας για ποιες συγκεκριμένες πτυχές των επιλεγμένων θεμάτων ενδιαφέρονται περισσότερο οι γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση) και να καθορίσει έτσι τις απαιτήσεις της κατάρτισης.

Τα πορίσματα δείχνουν ότι οι γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονική μάθηση και ότι υπάρχει μία ξεκάθαρη ανάγκη για αυτού του είδους την δυνατότητα.

Κατεβάστε το "Needs Assessment Study" (EN, pdf ~3MB)
Κατεβάστε τη "Σύνοψη της Πιλοτικής Μελέτης για τη Διερεύνηση Αναγκών" (EL, pdf ~1MB)

Έρευνα αξιολόγησης (Μέρος B του Πνευματικού Προϊόντος ΙΟ1): Αυτή η μελέτη θα παρέχει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ανταποκρίθηκε το εκπαιδευτικό υλικό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις ανάγκες των γονέων (με τη λήψη σχολίων σχετικά με τη χρησιμότητα του διδακτικού υλικού).

Κάθε συμμετέχων θα συμπληρώνει τα ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, πριν και μετά την ολοκλήρωση μίας ενότητας (ανατροφοδότηση σχετικά με τις γνώσεις ή/και συμπεριφορές), καθώς και 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση (ανατροφοδότηση σχετικά με την επίδραση του έργου στις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών καθώς και στην ποιότητα ζωής ατόμων με νοητική υστέρηση).

Θα είναι διαθέσιμη τον Ιούλιο του 2019

ΙΟ2: ΥλιΚΟ ηλεκτρονικΗς μΑθησης

Έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό στις ενότητες των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επικοινωνίας, Διαχείρισης Άγχους, Μετάβασης στην Ενήλικη, Γήρανσης και Σεξουαλικής Υγείας. Οι ενότητες αυτές είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της μελέτης Διερεύνησης Αναγκών (IO1 Μέρος Α) και έχουν ως προτεραιότητα τις προτιμήσεις των γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση.

Το υλικό ηλεκτρονικής μάθησης παρουσιάζεται με τη μορφή αυτόνομων ενοτήτων υπό διάφορες μορφές: παρουσιάσεις, σεμινάρια, βίντεο και ερωτηματολόγια που παρέχουν ένα πλούσιο, διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον που προβλέπεται να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των χρηστών.

ΙΟ3: πλατφορμα ηλεκτρονικης μαθησης

Η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων ELPIDA (http://course.elpida-project.eu) υλοποιείται σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle (ανοιχτού κώδικα).

Η πλατφόρμα είναι πολυγλωσσική, υποστηρίζοντας έξι γλώσσες (EN, EL, DA, DE, NO, PT).

Ως απάντηση στις ανάγκες των χρηστών και των συσκευών τους (υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα) ακολουθήθηκε μια προσέγγιση Responsive Web Design. Το μάθημα προσαρμόζει τη διάταξη στο περιβάλλον προβολής. Ως αποτέλεσμα, το περιεχόμενο αποδίδεται καλά σε μια ποικιλία συσκευών και σε μεγέθη παραθύρων ή οθόνης.

Οι εν δυνάμει μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν μια απλή διαδικασία εγγραφής δύο σταδίων, δημιουργώντας έναν λογαριασμό για την πλατφόρμα Moodle, ενώ ένας διαχειριστής του συστήματος θα τους δώσει πρόσβαση στην γλωσσική έκδοση της προτίμησής τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες (δανικά, αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, νορβηγικά και πορτογαλικά) που προσφέρουν την ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε έξι αυτόνομες ενότητες που αποσκοπούν στην ανταπόκριση σε στόχους μάθησης για εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και / ή αλλαγή συμπεριφοράς στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επικοινωνίας, της Διαχείρισης Άγχους, της Μετάβασης στην Ενηλικίωση, της Σεξουαλικής Υγείας, της Γήρανσης.

Κάθε ανεξάρτητη ενότητα παρέχεται με τη μορφή ενός "βιβλίου" χωρισμένου σε κεφάλαια / υποκεφάλαια. Περιλαμβάνει επίσης γλωσσάριο όρων, προτάσεις σχετικά με τις θεματικές δραστηριότητες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξωτερικούς πόρους (ενσωματωμένους στο "βιβλίο"). Οι ενότητες ολοκληρώνονται με ένα φόρουμ συζητήσεων και περιλαμβάνουν όργανα αξιολόγησης για τις τρεις φάσεις της αλληλεπίδρασης των μαθητών με τα περιεχόμενα της ενότητας. Οι απαντήσεις των μαθητών σε αυτά τα σύντομα ερωτηματολόγια θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του περιεχομένου, της μεθόδου παρουσίασης και της μεθόδου παράδοσης της σειράς των μαθημάτων ELPIDA.

Την εποπτεία των μαθημάτων θα έχουν, για την αγγλική έκδοση, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης των ενοτήτων. Για τις γλωσσικές εκδόσεις, υπεύθυνοι θα είναι οι γλωσσικοί εταίροι που θα ενεργούν ως ενδιάμεσος μεταξύ των εκπαιδευομένων και του παραγωγού του περιεχομένου.

Οι εταίροι του έργου πιστεύουν ότι οι γνώσεις που θα αποκτηθούν μέσω αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας θα έχουν θετικό αντίκτυπο στα άτομα με νοητική υστέρηση και θα συμβάλλουν στην καλύτερη μετάβαση στην ενηλικίωση, την κοινωνική ένταξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα.