ΕΛΠΙΔΑ: “ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ”

ERASMUS+ Στρατηγικές Συμπράξεις  |  Βασική Δράση 2

Erasmus

Αριθμός Σύμβασης 2017‐1‐EL01‐KA204‐036367

Περίοδος: 1η Οκτωβρίου 2017 - 30η Σεπτεμβρίου 2019