ΙΟ2: ΥλιΚΟ ηλεκτρονικΗς μΑθησης

Έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό στις ενότητες των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επικοινωνίας, Διαχείρισης Άγχους, Μετάβασης στην Ενηλικίωση, Γήρανσης και Σεξουαλικής Υγείας. Οι ενότητες αυτές είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της μελέτης Διερεύνησης Αναγκών (IO1 Μέρος Α) και έχουν ως προτεραιότητα τις προτιμήσεις των γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση.

Το υλικό ηλεκτρονικής μάθησης παρουσιάζεται με τη μορφή αυτόνομων ενοτήτων υπό διάφορες μορφές: παρουσιάσεις, σεμινάρια, βίντεο και ερωτηματολόγια που παρέχουν ένα πλούσιο, διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον που προβλέπεται να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των χρηστών.