• Hjem
  • e-læringskurs

ELPIDA e-læringskurs

Formålet med kurset er å styrke familiemedlemmers innsats for at personer med utviklingshemming skal ha god livskvalitet.

ELPIDA har som mål å tilby familiemedlemmer til personer med utviklingshemming nødvendige ferdigheter og kunnskaper, og kunne kjenne seg trygge på å tilrettelegge for og styrke sine barn, uansett alder. Målet aktiveres gjennom utviklingen av en gratis e-læringsplattform, bestående av seks frittstående, interaktive kurs moduler. Modulenes innhold fremmer læring, bevisstgjøring og holdningsendring innen nøkkelområder som menneskerettigheter, kommunikasjon, stressmestring, overgangen til voksen alder, seksuell helse og aldring. Dette er temaer som familiemedlemmer selv har bekreftet er viktige (jf. behovskartleggingen som ble foretatt før kursene ble utviklet).

Opplæringsmateriellet er tilgjengelig på seks språk (dansk, engelsk, gresk, norsk, portugisisk og tysk) og tilbyr fleksibel fjernundervisning. Hver enkeltstående modul er utformet som en bok, inndelt i kapitler og underkapitler. Modulene inneholder ordliste, forslag relaterte temaer, aktiviteter og i de fleste tilfeller eksterne ressurser (bygget inn i "boken"). Modulene er også tillagt en diskusjonsfunksjon. Det er antatt at diskusjonsforumet vil fremme veksten av et europeisk fellesskap om ELPIDAs tematiske orientering
Partnere i prosjektet forventer at kunnskap som erverves gjennom denne kurs-plattformen, vil kunne virke positivt for personer med utviklingshemming og bidra til at de får en god overgang til voksenlivet, blir sosialt inkludert og oppnår en generelt bedre livskvalitet.

Modules overview

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Generelle menneskerettigheter, så vel som menneskerettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser, er grunnleggende rettigheter og frihet alle mennesker er berettiget, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, nasjonal eller etnisk opprinnelse, rase, religion, språk eller annen status. Det er viktig å kjenne sine rettigheter for å være i stand til å praktisere dem!
Kommunikasjon

Kommunikasjon

Når du tar et dypere dykk i problemer du opplever, vil du ofte innse at bakgrunnen for problemene er dårlig kommunikasjon. Aktiviteter i denne modulen tar sikte på å hjelpe deg som søker kunnskap, til å engasjere deg på en mer bevisst måte i livet til barnet ditt, noe som vil kunne gjøre deg bedre rustet til å samarbeide med andre.
Stressmestring

Stressmestring

Stress er en del av dagliglivet vårt. Kortsiktig stress gjør det mulig for oss å reagere og fungere godt i daglige situasjoner. Langsiktig stress derimot, representerer en trussel for helsen vår. Langsiktig stress kan blant annet føre til depresjon, angst og kroniske sykdommer. Familier til barn med utviklingshemming, har oftest et høyere stressnivå som er mer langvarig enn for andre.
Overgang til voksenlivet

Overgang til voksenlivet

Alle opplever en eller flere overganger i løpet av livet sitt. Overgangen til voksenlivet er en av de vanskeligste. I denne situasjonen står unge mennesker med utviklingshemming overfor flere utfordringer og barrierer, enn de fleste andre. Denne modulen inneholder kunnskap og forslag til hvordan en kan lykkes i overgangen til voksenlivet, og hva helse- og sosialtjenestene kan bidra med i denne sammenheng.
Seksuell helse

Seksuell helse

Over hele verden er det utviklet kunnskap og forståelse av den rollen seksualitet har i hverdagen vår. Integrering av seksualitet i menneskerettighetene og ansvar land påtar seg for å respektere, beskytte og oppfylle seksuelle rettigheter, representerer en helt ny utvikling. Formålet med denne modulen er å styrke foreldres (og andres) kompetanse i å snakke med personer med utviklingshemming om seksuell helse, så vel som å styrke autonomien og kunnskapen til personer med utviklingshemming.
Aldring

Aldring

For å fremme trivsel og livskvalitet hos eldre med utviklingshemming, er det behov for informasjon om aldring, helse, psykiske- og sosiale utfordringer eldre med utviklingshemming kan møte på. Hoved-emner i denne modulen er aldringsprosessen, vennskap og sosialisering, helse og livets slutt.

Registrering / innmelding

Potensielle kurstakere må følge en enkel 2-trinns registrering / innmeldings-prosedyre

  • Trinn 1 - Registrering: En potensiell kurstaker oppretter en konto i Moodle-plattformen (e-læringsplattformen)
  • Trinn 2 - Innmelding: En systemadministrator gir tilgang til kurset på det språket som kurstaker foretrekker

Registrer deg i dag!